EGZAMIN MATURALNY

Komunikaty

 

Terminy

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 roku [ TREŚĆ ]

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2016/2017
oraz
- dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016,
- dla absolwentów techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2015/2016,
- dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich,
- dla osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej,
- dla osób, które w roku szkolnym 2016/2017 uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
 
[ TREŚĆ ] + [zip icon ZAŁĄCZNIKI ]
 

  

Druki deklaracji

 Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

  • Deklaracja dla:  (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016, (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015 - Załącznik 1a_N 
  • Deklaracja dla: (1) absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015 albo 2015/2016 oraz absolwenta technikum z 2015/2016, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości, (4) osoby, która po 1 września 2016 r. uzyska świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych - Załącznik 1b_N 
  • Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.) - Załącznik 1c_N 
  • Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów - Załącznik 1d_S 
  • Deklaracja dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2), którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz (3) osoby, która przed 1 września 2016 r. ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych  - Załącznik 1e_S 
  • Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (np. w domu) dla osoby, która składa deklarację do dyrektora OKE - Załącznik 3b 

 

Dostosowania warunków i form egzaminu

Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 [ TREŚĆ]

 

Zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu

Komunikat w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017 [Strona MEN: PRZEJDŹ DO]

 

Informatory

Egzamin maturalny w "nowej" formule (od roku 2015)