Egzamin maturalny – informacja dla zdających w sierpniu 2018 roku

Szanowni Państwo,

informujemy, że:

1. Egzamin maturalny w sierpniu 2018 r. zarówno pisemny jak i ustny będzie przeprowadzony  w szkołach, w których Państwo przystępowali do ww. egzaminu w maju br.

2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju, tj. m.in. dostosowanie warunków egzaminu do specjalnych potrzeb zdających.

3. Terminy egzaminu:

  • Egzamin pisemny w dniu 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:00.
  • Egzaminy ustne w dniach od 21 do 22 sierpnia 2018 r. według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

4. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 11 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

5. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc  NIE  PODLEGA  DODATKOWEJ  OPŁACIE.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – sierpień 2018

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych,

uprzejmie informujemy, że w Serwisie dla Dyrektorów znajdują się informacje dotyczące przeprowadzenia egzaminu maturalnego w sierpniu 2018 r.

EGZAMIN MATURALNY - wyniki egzaminu maturalnego 2018

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających w dniu 3 lipca 2018 roku w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły, w której przystąpili do egzaminu.

3 lipca pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 uruchomiony SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku. Dyrektorzy szkół posiadają dostęp do danych logowania i mogą je Państwu przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Bezpośredni link do serwisu:

https://serwis.oke.jaworzno.pl/m18/index.php

 

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (albo w części pisemnej, albo w części ustnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu, pod warunkiem że:

a) przystąpił do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz

b) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

i żaden z powyższych egzaminów nie został mu unieważniony.

 

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego z jednego niezdanego przedmiotu obowiązkowego, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 10 lipca 2018 r. do dyrektora szkoły, którą ukończył (lub do dyrektora OKE, jeżeli szkoła została zlikwidowana). Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (do pobrania załączniki w formacie Word: Załącznik 7a_N– nowa matura lub Załącznik 7b_S -stara matura).

 

Informacja o tym, gdzie egzamin poprawkowy się odbędzie, zostanie opublikowana na stronie okręgowej komisji egzaminacyjnej do 10 sierpnia br.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 21 sierpnia 2018 r.

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się 21 i 22 sierpnia 2018 r.

 

Egzamin maturalny - dotyczy zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Egzaminy zostaną przeprowadzone w dniach 4 - 20 czerwca br. zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach, w których zdający byli zgłoszeni na egzamin w maju, według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w  terminie: od  4 do 9 czerwca br.

Część pisemna egzaminu będzie przeprowadzona w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13.

Zdający powinni przybyć do wskazanej szkoły w dniu egzaminu z dowodem tożsamości ze zdjęciem, pół godziny przed egzaminem ( nie później niż o 8:30 lub 13:30.).

Podczas planowania dojazdu prosimy uwzględnić ewentualne utrudnienia komunikacyjne.

Uwaga: za egzamin maturalny w terminie dodatkowym zdający nie wnoszą opłaty.

 

Do pobrania lokalizacja szkoły i harmonogram egzaminów.