Zwolnienia z opłat za przeprowadzenie egzaminu maturalnego w 2021 r.

Zwolnienie z opłaty

Z opłaty mogą być, za zgodą dyrektora komisji, zwolnione osoby, których dochód albo dochód ich rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł netto.


W celu zwolnienia z opłaty należy:

 1. w terminie do 31 grudnia 2020 złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście, Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny – Załącznik 26.
 2. dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wysokość dochodów:
  a) oświadczenie o liczbie członków pozostających we wspólnym gospodarstwie – Formularz do Zał. 26
  b) zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych, np. zasiłku rodzinnego
  c) zaświadczenie o wysokości dochodów
  d) dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy (bez pobierania
  zasiłku).


Podstawa prawna: art. 44zzq. ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327]
Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych [Dz.U. z 2020 r., poz. 111] oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek
rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz. 1497), tj. 674,00 zł netto.
Podstawa prawna: § 78. ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. [Dz.U. 2016 poz. 2223 ze zm.]

Wersja do druku
Skip to content