Szkolenia dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców

image_pdf

TEMAT SZKOLENIA

Egzamin ósmoklasisty 2020 i 2021

  1. Analiza wyników egzaminu 2020
  2. Analiza zadań, wnioski i rekomendacje
  3. Organizacja egzaminu w roku szkolnym 2020/2021

Zapraszam dyrektorów szkół i zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych  przeprowadzających egzamin ósmoklasisty[1] przedstawicieli organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na szkolenie online.

9 listopada o godz. 12:00 prezentacja zostanie zamieszczona:

  • dla szkół – w Serwisie dla dyrektorów oraz w SIOEO  (w zakładce komunikaty)
  • dla organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych – pod adresem:

https://serwis.oke.jaworzno.pl/egzaminator/obserwatorzye8

Kody dostępu do materiałów szkoleniowych zamieszczonych pod ww. adresem zostały podane w pismach w sprawie delegowania przedstawicieli wymienionych instytucji do obserwacji przebiegu egzaminu ósmoklasisty w czerwcu 2020 r. (pismo z dnia 19.05.2020 r. o sygnaturze OKE.WOA.525.06.2020.KZ).

Prezentacja – pod wskazanymi adresami – będzie dostępna od 9 do 19 listopada br.

Od 9 do 19 listopada br. pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki szkolenia. Pytania proszę kierować za pośrednictwem Serwisu dla dyrektorów.

Robert Wanic                              

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie


[1] Zgodnie z §14.2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. 2020, poz. 1361)  przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną w roku szkolnym, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, oraz przeprowadzić takie szkolenie dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących.

Skip to content