Odpowiedzi na pytania uczniów, nauczycieli i rodziców na temat zmian w egzaminie maturalnym w 2021 r.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminu maturalnego w 2021 r. oraz odpowiedzi na te pytania.

Uczę się w ostatniej klasie liceum/technikum. Chcę przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2021 r.
Złożyłem już deklarację wstępną przed 30 września 2020 r. Czy muszę złożyć deklarację ostateczną?

To zależy od tego, czy chcesz coś w deklaracji wstępnej zmienić.

Nie musisz składać deklaracji ostatecznej, jeżeli jedyną zmianą w stosunku do deklaracji wstępnej byłoby wykreślenie części ustnej. Ta część deklaracji jest anulowana z mocy prawa. Jeżeli nie chcesz wprowadzić żadnej innej zmiany – Twoja wstępna deklaracja stanie się automatycznie ostateczną.

Musisz złożyć deklarację ostateczną, jeżeli chcesz zrezygnować z przedmiotów dodatkowych, które zadeklarowałeś(-łaś) albo jeżeli chcesz dodać kolejne przedmioty. W takiej sytuacji w złożonej wcześniej deklaracji wstępnej musisz nanieść zmiany, potwierdzić je podpisem i ponownie złożyć deklarację do dyrektora szkoły. Możesz też złożyć nową deklarację – formularz jest dostępny tutaj.

Uczę się w ostatniej klasie liceum/technikum. Zastanawiam się, czy przystąpić do egzaminu maturalnego w 2021 r.
Czy zasady, które obowiązują w 2021 r., będą obowiązywały również w kolejnych latach?

Nie. Zasady przystąpienia i zdania egzaminu maturalnego w 2021 r. będą obowiązywały tylko w 2021 r. W kolejnych latach będą obowiązywały procedury, które obowiązywały w latach 2015–2019. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Przystępowałem już do matury przed 2021 r., ale jej nie zdałem. Jakie warunki przystępowania i zdania egzaminu maturalnego w 2021 r. Mnie obowiązują?

Wszystko zależy od tego, jaką szkołę ukończyłeś oraz w którym roku przystępowałeś do matury.

Ważne jest też, do której formuły egzaminu maturalnego przystępowałeś. Od 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany tylko w „Formule 2015”, więc jeżeli przystępowałeś do egzaminu we wcześniejszej formule i go nie zdałeś – musisz przystąpić do egzaminu w pełnym zakresie, tak jakbyś przystępował do niego od początku. Informacje znajdziesz tutaj

Jeżeli ukończyłeś liceum ogólnokształcące w latach 2005–2014 albo technikum w latach 2006–2015 – zasady przystępowania do egzaminu maturalnego w 2021 r. znajdziesz tutaj

Jeżeli ukończyłeś liceum ogólnokształcące w latach 2015–2019 albo technikum w latach 2016–2019 – zasady przystępowania do egzaminu maturalnego w 2021 r. znajdziesz tutaj

Jeżeli ukończyłeś liceum ogólnokształcące przed rokiem 2005 albo technikum przed rokiem 2006 – przystępujesz do egzaminu maturalnego na takich samych zasadach, jak osoby, które ukończą liceum albo technikum w 2021 r.

Przystępowałem już do matury po raz pierwszy w 2020 r., ale jej nie zdałem. Czy w 2021 r. Będę musiał przystąpić do części ustnej egzaminu, żeby uzyskać świadectwo dojrzałości? A jak będzie wyglądała sytuacja w latach kolejnych?

W 2021 r. nie ma obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego w części ustnej, aby zdać egzamin. Od 2022 r. taki obowiązek jest. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Przystępowałem już do matury i ją zdałem – otrzymałem świadectwo dojrzałości. W 2021 r. Chciałbym podwyższyć wynik egzaminu z przedmiotu, który zdawałem wcześniej albo przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu. Czy mogę?

Tak, oczywiście możesz. Musisz tylko złożyć odpowiednią deklarację, w której wskażesz, do jakich egzaminów chciałbyś(-łabyś) przystąpić. Każdego roku możesz przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych. Tutaj znajdziesz wzory formularzy deklaracji – musisz wybrać wzór odpowiedni dla siebie.

Wariant deklaracjiDla kogo jest deklaracja?
AWypełnij tę deklarację, jeżeli: (1)  jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum albo szkoły artystycznej i w 2021 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (2)  ukończyłeś(-łaś) już liceum, technikum albo szkołę artystyczną w Polsce, Twoja szkoła nadal funkcjonuje i w 2021 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny.
BWypełnij tę deklarację, jeżeli ukończyłeś(-łaś): (1)  liceum uzupełniające, liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieży albo liceum, technikum, szkołę artystyczną, ale Twoja szkoła została zlikwidowana (2)  szkołę za granicą, ale dokument, który tamta szkoła Ci wydała, nie uprawnia Cię do podjęcia studiów w Polsce (3)  szkołę średnią przed 2005 r. i nie posiadasz żadnego świadectwa dojrzałości (4)  ukończyłeś(-łaś) lub w sesji zimowej 2021 r. zamierzasz ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.
CWypełnij tę deklarację, jeżeli uzyskałeś(-łaś) świadectwo dojrzałości przed 2005 r., tzn. zdałeś(-łaś) maturę w formule sprzed 2005 r.

Do kiedy muszę złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2021 r.?

To zależy, jaka jest Twoja sytuacja – kiedy i gdzie ukończyłeś(-łaś) szkołę; czy Twoja szkoła nadal istnieje, czy została zlikwidowana; w jakim trybie ukończyłeś(-łaś) szkołę – stacjonarnym czy eksternistycznym. W tabeli znajdziesz szczegóły.

Kto składa deklarację? Do kiedy? Którą deklarację? Do kogo złożyć?
uczeń ostatniej klasy liceum, technikum albo szkoły artystycznej, który w 2021 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy do 8.02.2021 r. A dyrektor szkoły macierzystej
uczeń ostatniej klasy liceum, technikum albo szkoły artystycznej, który w 2021 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, który chce przystąpić do egzaminu w innej szkole, niż szkoła, którą ukończył do 15.01.2021 r. A + załącznik 2 dyrektor szkoły macierzystej
absolwent liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, którego szkoła nadal funkcjonuje i w 2021 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny do 8.02.2021 r. A dyrektor szkoły macierzystej
absolwent liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, którego szkoła nadal funkcjonuje i w 2021 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny, który chce przystąpić do egzaminu w innej szkole, niż szkoła, którą ukończył do 15.01.2021 r. A + załącznik 2 dyrektor szkoły macierzystej
absolwent liceum uzupełniającego, liceum profilowanego, technikum uzupełniającego dla młodzieży albo liceum, technikum, szkoły artystycznej, którego szkoła została zlikwidowana do 15.01.2021 r. B dyrektor OKE
absolwent szkoły za granicą, ale dokument, który tamta szkoła mu wydała, nie uprawnia go do podjęcia studiów w Polsce do 15.01.2021 r. B dyrektor OKE
absolwent szkoły średniej sprzed 2005 r., który nie posiada żadnego świadectwa dojrzałości do 15.01.2021 r. B dyrektor OKE
osoba, która ukończyła lub w sesji zimowej 2021 r. zamierza ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych do 15.01.2021 r. B dyrektor OKE
absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości przed 2005 r., tzn. zdał maturę w formule sprzed 2005 r. do 15.01.2021 r. C dyrektor OKE

Czy mogę przystąpić do egzaminu w innej szkole, niż szkoła, którą ukończyłem?

Tak, możesz, jeżeli masz naprawdę istotny powód, dla którego jest to konieczne, np. ze względu na stan zdrowia nie możesz podróżować, obowiązki służbowe nie pozwalają Ci na kilka podróży w ciągu 2 tygodni. Jeżeli zatem musisz przystąpić do egzaminu w innej szkole niż ta szkoła, którą ukończyłeś – musisz złożyć do dyrektora szkoły odpowiedni wniosek (formularz znajdziesz tutaj) razem z deklaracją (wzór odpowiedniego formularza znajdziesz tutaj) – najpóźniej 15 stycznia 2021 r. Po złożeniu wniosku dyrektor OKE go rozpatrzy – pamiętaj, że może rozpatrzeć go negatywnie.

Wiem, że w 2021 r. Nie ma obowiązku przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego, ale ja potrzebuję wyniku, bo jest mi potrzebny w rekrutacji na uczelnię za granicą. Co mam zrobić?

Część ustna egzaminu maturalnego w 2021 r. nie będzie przeprowadzana, ale od tej zasady są dwa wyjątki. Mogą do niej przystąpić osoby, które (1) potrzebują wyniku w rekrutacji do szkoły wyższej za granicą albo (2) przystępują do egzaminu, aby uzyskać hiszpańskie Título de Bachiller. Jeżeli potrzebujesz wyniku – wypełnij i złóż informację potwierdzającą taką konieczność. Wzór formularza znajdziesz tutaj. Wypełniony formularz musisz złożyć razem z deklaracją.

W ubiegłych latach przystępowałem już do egzaminu maturalnego, ale nie otrzymałem świadectwa, bo nie zdałem tylko egzaminu ustnego z języka polskiego i/lub języka obcego. Czy w 2021 r. uzyskam świadectwo dojrzałości?

Tak, pod warunkiem że w latach poprzednich zdałeś egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy) w części pisemnej na poziomie podstawowym, w „Formule 2015” (to formuła egzaminu, w której obowiązkowe jest przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym).

Jeżeli w 2021 r. zamierzasz przystąpić do jakiegoś egzaminu – np. aby podwyższyć uzyskany wcześniej wynik albo zdać egzamin z nowego przedmiotu – złóż odpowiednią deklarację. Świadectwo dojrzałości otrzymasz już z wynikami egzaminów z 2021 r.

Jeżeli w 2021 r. nie zamierzasz przystępować do żadnych egzaminów – tzn. chcesz wyłącznie uzyskać świadectwo dojrzałości na podstawie egzaminów zdanych w latach ubiegłych – nie musisz składać deklaracji. Wystarczy, że do 31 maja 2021 r. złożysz do dyrektora OKE wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości. Formularz znajdziesz tutaj

Uwaga! Jeżeli przystępowałeś do egzaminu przeprowadzanego zgodnie z jedną z wcześniejszych formuł (przed 2015 r.) – musisz najpierw zdać egzaminy z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej w „Formule 2015”.

W ubiegłych latach przystępowałem już do egzaminu maturalnego, ale nie otrzymałem świadectwa, bo nie przystąpiłem do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Czy w 2021 r. uzyskam świadectwo dojrzałości?

Tak, pod warunkiem że w latach poprzednich zdałeś egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy) w części pisemnej na poziomie podstawowym, w „Formule 2015” (to formuła egzaminu, w której obowiązkowe jest przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym).

Jeżeli w 2021 r. zamierzasz przystąpić do jakiegoś egzaminu – np. aby podwyższyć uzyskany wcześniej wynik albo zdać egzamin z nowego przedmiotu – złóż odpowiednią deklarację. Świadectwo dojrzałości otrzymasz już z wynikami egzaminów z 2021 r.

Jeżeli w 2021 r. nie zamierzasz przystępować do żadnych egzaminów – tzn. chcesz wyłącznie uzyskać świadectwo dojrzałości na podstawie egzaminów zdanych w latach ubiegłych – nie musisz składać deklaracji. Wystarczy, że do 31 maja 2021 r. złożysz do dyrektora OKE wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości. Formularz znajdziesz tutaj

Uwaga! Jeżeli przystępowałeś do egzaminu przeprowadzanego zgodnie z jedną z wcześniejszych formuł (przed 2015 r.) – musisz najpierw zdać egzaminy z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej w „Formule 2015”.

Wideochat z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Wersja do druku
Skip to content