Dla kandydatów na egzaminatorów

Szkoły ogólnokształcące

WYMAGANIA, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT NA EGZAMINATORA

Egzaminatorem egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące wymagania[1]:

 1. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której przeprowadzany jest egzamin, albo jest nauczycielem akademickim specjalizującym się w dziedzinie, z którą są związane zajęcia edukacyjne wchodzące w zakres egzaminu,
 2.  posiada co najmniej trzyletni staż pracy (uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku):
 • dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej,
 • na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny,
 1. spełnia warunki określone w Karcie Nauczyciela[2], w tym m.in.:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 1. ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATA NA EGZAMINATORA

Kandydat na egzaminatora przesyła pocztą tradycyjną na adres Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie następujący komplet dokumentów[3];

 1. WNIOSEK o wpis do ewidencji egzaminatorów:

1)  w celu wygenerowania i wydrukowania wniosku, należy założyć konto w Serwisie dla kandydatów na egzaminatorów, który jest dostępny na stronie internetowej: http://www.oke.jaworzno.pl/ w zakładce: SERWISY → dla kandydatów na egzaminatorów → zakładka nr 3. Zakładanie konta,

2)  wniosek należy czytelnie podpisać, a w przypadku innego nazwiska na załączonych dokumentach niż obecnie używane, należy wypełnić i podpisać oświadczenie na 1. stronie wniosku,

3)  tabelę Zatrudnienie uzupełnia i podpisuje pracodawca, potwierdzając w ten sposób wymagany staż pracy kandydata.

 1. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie DOKUMENTÓW potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli[4]:

1)  dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem, wymagany od kandydatów na egzaminatorów maturalnych lub dyplom ukończenia studiów licencjackich, wymagany od kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty,

2)  zaświadczenie z uczelni lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne – jeżeli nabycie kwalifikacji nie wynika  bezpośrednio z ww. dyplomu,

3)  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie nauczanego przedmiotu – jeżeli dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich dotyczy kierunku, który nie jest zgodny z nauczanym przedmiotem.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ, który wydał dany dokument[5].

[1] Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., art. 9c ust. 3 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198)

[2] Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.,  art. 10 ust. 5 pkt. 2-4 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203)

[3] Rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (tekst jedn. z 2015 r. poz. 1305 z późn. zm.)

[4] Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz. 1575)

[5] Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 76a (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) 

Egzamin zawodowy

WYMAGANIA, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT NA EGZAMINATORA

Egzaminatorem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące wymagania[1]:

1. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której przeprowadzany jest egzamin, albo jest nauczycielem akademickim specjalizującym się w dziedzinie, z którą są związane zajęcia edukacyjne wchodzące w zakres egzaminu,

2. posiada co najmniej trzyletni staż pracy (uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku):

 • dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej,
 • na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej,
  kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny,

3. spełnia warunki określone w Karcie Nauczyciela[2], w tym m.in.:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Egzaminatorem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie może zostać również osoba, która jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego oraz:

1. posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu i spełnia warunki określone powyżej w pkt. 3 i 4, albo

2. posiada przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego[3] i spełnia warunki określone powyżej w pkt. 3 i 4.

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATA NA EGZAMINATORA

Kandydat na egzaminatora przesyła pocztą tradycyjną na adres Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie następujący komplet dokumentów[4]:

 1. WNIOSEK o wpis do ewidencji egzaminatorów:

 1. w celu wygenerowania i wydrukowania wniosku, należy założyć konto w Serwisie dla kandydatów na egzaminatorów, który jest dostępny na stronie internetowej: http://www.oke.jaworzno.pl/ w zakładce: SERWISY → dla kandydatów na egzaminatorów → zakładka nr 3. Zakładanie konta,
 2. wniosek należy czytelnie podpisać, a w przypadku innego nazwiska na załączonych dokumentach niż obecnie używane, należy wypełnić i podpisać oświadczenie na 1. stronie wniosku,
 3.  tabelę Zatrudnienie uzupełnia i podpisuje pracodawca, potwierdzając w ten sposób wymagany staż pracy kandydata.

2. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie DOKUMENTÓW potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli[5] i instruktorów:

 1. nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem i zaświadczenie z uczelni lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne, jeżeli nabycie kwalifikacji nie wynika  bezpośrednio z ww. dyplomu,
 2. nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych –  dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem i  zaświadczenie z uczelni lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne, jeżeli nabycie kwalifikacji nie wynika  bezpośrednio z ww. dyplomu,
 3. nauczycieli praktycznej nauki zawodu – dyplom ukończenia pedagogicznego studium technicznego lub świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie nauczanego zawodu oraz dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym naucza lub dyplom mistrza w zawodzie oraz dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
 4. instruktorów praktycznej nauki zawodu[6]pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianych dla nauczycieli, przysyłają dokumenty wymagane od nauczycieli jak wyżej, w innych przypadkach proszę się odnieść do szczegółowych przepisów rozporządzenia określonego w przypisie nr 6.

Jeśli  dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich dotyczy kierunku, który nie jest zgodny z nauczanym przedmiotem, należy dostarczyć świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie nauczanego przedmiotu.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ, który wydał dany dokument[7].

[1] Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., art. 9c ust. 3 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198)

[2] Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.,  art. 10 ust. 5 pkt. 2-4 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203)
[3] Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 15 ust. 6 (Dz.U. z 2017 r., poz. 59, tekst jedn. z 2018 r. poz. 996)
[4] Rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (tekst jedn. z 2015r. poz. 1305 z późn. zm.)
[5] Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz. 1575)
[6] Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r., art. 10 pkt. 3-5 w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1644)
[7] Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 76a (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

Zakładanie konta

Jeżeli spełnia Pani/Pan powyższe warunki zapraszamy do założenie konta w serwisie.

 • Zakładanie konta (dla osób, które:
  – nie posiadają żadnych uprawnień egzaminatora i nie zakładały wcześniej konta w systemie,
  – przybyły z innej OKE)
Wersja do druku
Skip to content