Egzamin eksternistyczny zawodowy

Egzamin eksternistyczny zawodowy przeznaczony jest dla osób dorosłych, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum oraz co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

Wymagane dokumenty:

Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu eksternistycznego zawodowego składa do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie:

Wykaz zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego zawodowego/potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Terminy składania powyższych dokumentów:

– do dnia 7 lutego – jeśli zainteresowany ubiega się o przystąpienie do egzaminu w czerwcu tego samego roku,

– do dnia 15 września – jeżeli zainteresowany ubiega się o przystąpienie do egzaminu w styczniu roku następnego.

Opłata za egzamin eksternistyczny zawodowy:

Osoba dopuszczona do egzaminu eksternistycznego zawodowego, otrzymuje listownie informację o konieczności wniesienia opłaty za egzamin i wysokości kwoty jaką należy wpłacić (zobacz → OPŁATY).

Nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu należy wpłacić wymaganą kwotę na konto wskazane w informacji i przesłać dowód wniesienia opłaty do OKE w Jaworznie lub w uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o zwolnienie z opłaty za egzamin (zobacz → OPŁATY → zwolnienie z opłat).

Termin przeprowadzania egzaminu eksternistycznego zawodowego:

Egzamin eksternistyczny zawodowy jest przeprowadzany w terminie ogłoszonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie na stronie internetowej Komisji: www.oke.jaworzno.pl  Osoba dopuszczona do egzaminu eksternistycznego zawodowego, po dokonaniu opłaty za egzamin, jest informowana o miejscu i terminie tego egzaminu listownie. Informacja przesyłana jest na wskazany we wniosku adres.

Wymagania egzaminacyjne i struktura egzaminu:

Osoby, które złożyły wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego przed 31 stycznia 2021 roku będą zdawać ww. egzamin według podstawy programowej z 2017 roku (zobacz → Egzamin zawodowy → Formuła 2017).

Osoby, które po raz pierwszy złożą wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego po 31 stycznia 2021 roku będą zdawać egzamin według podstawy programowej z 2019 roku (zobacz → Egzamin zawodowy → Formuła 2019).

Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin:

Zdający zda egzamin eksternistyczny zawodowy, jeżeli uzyska:

– z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,

– z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Zdający, który zdał egzamin eksternistyczny zawodowy otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez OKE w Jaworznie.

Zdający, który zdał egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia ogólnego wymagany dla danego zawodu i złoży wniosek do OKE w Jaworznie otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Wykaz zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego zawodowego/potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Skip to content