Szkolenia

Dla kandydatów na egzaminatorów

Szkoły ogólnokształcące

WYMAGANIA, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT NA EGZAMINATORA

Egzaminatorem egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące wymagania[1]:

 1. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której przeprowadzany jest egzamin, albo jest nauczycielem akademickim specjalizującym się w dziedzinie, z którą są związane zajęcia edukacyjne wchodzące w zakres egzaminu,
 2.  posiada co najmniej trzyletni staż pracy (uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku):
 • dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej,
 • na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny,
 1. spełnia warunki określone w Karcie Nauczyciela[2], w tym m.in.:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 1. ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATA NA EGZAMINATORA są przyjmowane przez cały rok niezależnie od terminów szkoleń

Kandydat na egzaminatora przesyła pocztą tradycyjną na adres Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie następujący komplet dokumentów[3];

 1. WNIOSEK o wpis do ewidencji egzaminatorów:

1)  w celu wygenerowania i wydrukowania wniosku, należy założyć konto w Serwisie dla kandydatów na egzaminatorów, który jest dostępny na stronie internetowej: http://www.oke.jaworzno.pl/ w zakładce: SERWISY → dla kandydatów na egzaminatorów → zakładka nr 3. Zakładanie konta,

2)  wniosek należy czytelnie podpisać, a w przypadku innego nazwiska na załączonych dokumentach niż obecnie używane, należy wypełnić i podpisać oświadczenie na 1. stronie wniosku,

3)  tabelę Zatrudnienie uzupełnia i podpisuje pracodawca, potwierdzając w ten sposób wymagany staż pracy kandydata.

 1. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie DOKUMENTÓW potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli[4]:

1)  dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem, wymagany od kandydatów na egzaminatorów maturalnych lub dyplom ukończenia studiów licencjackich, wymagany od kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty,

2)  zaświadczenie z uczelni lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne – jeżeli nabycie kwalifikacji nie wynika  bezpośrednio z ww. dyplomu,

3)  świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie nauczanego przedmiotu – jeżeli dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich dotyczy kierunku, który nie jest zgodny z nauczanym przedmiotem.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ, który wydał dany dokument[5].

[1] Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., art. 9c ust. 3 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198)

[2] Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.,  art. 10 ust. 5 pkt. 2-4 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203)

[3] Rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (tekst jedn. z 2015 r. poz. 1305 z późn. zm.)

[4] Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz. 1575)

[5] Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 76a (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) 

Egzamin zawodowy

WYMAGANIA, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT NA EGZAMINATORA

Egzaminatorem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące wymagania[1]:

1. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której przeprowadzany jest egzamin, albo jest nauczycielem akademickim specjalizującym się w dziedzinie, z którą są związane zajęcia edukacyjne wchodzące w zakres egzaminu,

2. posiada co najmniej trzyletni staż pracy (uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku):

 • dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej,
 • na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej,
  kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny,

3. spełnia warunki określone w Karcie Nauczyciela[2], w tym m.in.:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Egzaminatorem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie może zostać również osoba, która jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego oraz:

1. posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu i spełnia warunki określone powyżej w pkt. 3 i 4, albo

2. posiada przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego[3] i spełnia warunki określone powyżej w pkt. 3 i 4.

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATA NA EGZAMINATORA są przyjmowane przez cały rok niezależnie od terminów szkoleń

Kandydat na egzaminatora przesyła pocztą tradycyjną na adres Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie następujący komplet dokumentów[4]:

 1. WNIOSEK o wpis do ewidencji egzaminatorów:

 1. w celu wygenerowania i wydrukowania wniosku, należy założyć konto w Serwisie dla kandydatów na egzaminatorów, który jest dostępny na stronie internetowej: http://www.oke.jaworzno.pl/ w zakładce: SERWISY → dla kandydatów na egzaminatorów → zakładka nr 3. Zakładanie konta,
 2. wniosek należy czytelnie podpisać, a w przypadku innego nazwiska na załączonych dokumentach niż obecnie używane, należy wypełnić i podpisać oświadczenie na 1. stronie wniosku,
 3.  tabelę Zatrudnienie uzupełnia i podpisuje pracodawca, potwierdzając w ten sposób wymagany staż pracy kandydata.

2. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie DOKUMENTÓW potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli[5] i instruktorów:

 1. nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem i zaświadczenie z uczelni lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne, jeżeli nabycie kwalifikacji nie wynika  bezpośrednio z ww. dyplomu,
 2. nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych –  dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem i  zaświadczenie z uczelni lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje pedagogiczne, jeżeli nabycie kwalifikacji nie wynika  bezpośrednio z ww. dyplomu,
 3. nauczycieli praktycznej nauki zawodu – dyplom ukończenia pedagogicznego studium technicznego lub świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie nauczanego zawodu oraz dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym naucza lub dyplom mistrza w zawodzie oraz dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne,
 4. instruktorów praktycznej nauki zawodu[6]pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianych dla nauczycieli, przysyłają dokumenty wymagane od nauczycieli jak wyżej, w innych przypadkach proszę się odnieść do szczegółowych przepisów rozporządzenia określonego w przypisie nr 6.

Jeśli  dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich dotyczy kierunku, który nie jest zgodny z nauczanym przedmiotem, należy dostarczyć świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie nauczanego przedmiotu.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ, który wydał dany dokument[7].

[1] Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., art. 9c ust. 3 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198)

[2] Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.,  art. 10 ust. 5 pkt. 2-4 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203)
[3] Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 15 ust. 6 (Dz.U. z 2017 r., poz. 59, tekst jedn. z 2018 r. poz. 996)
[4] Rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (tekst jedn. z 2015r. poz. 1305 z późn. zm.)
[5] Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz. 1575)
[6] Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r., art. 10 pkt. 3-5 w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1644)
[7] Kodeks Postępowania Administracyjnego, art. 76a (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

Zakładanie konta

Jeżeli spełnia Pani/Pan powyższe warunki zapraszamy do założenie konta w serwisie.

 • Zakładanie konta (dla osób, które:
  – nie posiadają żadnych uprawnień egzaminatora i nie zakładały wcześniej konta w systemie,
  – przybyły z innej OKE)
Skip to content