KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4,

43-600 Jaworzno.

2) Inspektorem ochrony danych jest Maciej Retyk. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych, proszę kontaktować się pocztą elektroniczną na adres iod@oke.jaworzno.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać pozyskane od:

a) podmiotów – na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),

b) pracodawców – na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917),

c) bezpośrednio od Pani/Pana.

4) Pani/Pana dane osobowe w OKE w Jaworznie mogą być przetwarzane w celu:

a) rekrutacji pracowników i współpracowników na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. z 2018 r., poz. 917)
,

b) realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracownika na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917),

c) organizacji oraz przeprowadzania egzaminów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),

d) organizacji i przeprowadzania szkoleń kandydatów lub szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów oraz prowadzenia ewidencji egzaminatorów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz.U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),

e) realizacji zamówień publicznych – na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz statutowych działań OKE i CKE, współpracownicy OKE w Jaworznie oraz podmioty uprawnione na podstawie następujących przepisów:

a) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198),

b) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),

c) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1579).

6) Przekazanie Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich będzie możliwe WYŁĄCZNIE na wyraźne oraz uzasadnione Pani/Pana życzenie.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony czas:

a) dokumenty związane z procesem rekrutacji – 3 miesiące od momentu zakończenia procesu rekrutacji,

b) dokumentacja pracownicza – 50 lat, zgodnie ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917),

c) nagrania z monitoringu – nie dłużej niż 3 miesiące,

d) dokumentacja egzaminacyjna – do 6 miesięcy,

e) dokumentacja egzaminatorów –

i) wnioski kandydatów od momentu ich realizacji lub utraty ważności, dokumentacja szkoleń – 5 lat,

ii) wpisy do ewidencji egzaminatorów – 50 lat,

f) dokumentacja zamówień publicznych – 5 lat,

g) dane udostępnione w ramach udzielonej zgody na przetwarzanie danych – bezterminowo lub do momentu wycofania zgody.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w szczególnych przypadkach prawo do:

a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo to może Pani/Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody),

b) ograniczenia przetwarzania danych,

c) usunięcia danych (prawo to może Pani/Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody).

9) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób ręczny oraz zautomatyzowany.

11) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Skip to content