Formuła 2017 – Informatory i wyposażenie ośrodków

Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2018 w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

Jednocześnie informuje, że informator składa się z części wspólnej oraz części szczegółowej dla poszczególnych zawodów.

Część wspólna do informatorów

AKTUALIZACJA
W rozdziale INFORMACJA O ZAWODZIE w pkt. 3 MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE zapis „Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji …” zastępuje się zapisem „Od dnia 1 września 2018 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji…” (zgodnie z art. 290 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – DZ.U. 2017, poz.60)

Asystent fryzjera
Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
Asystent osoby niepełnosprawnej
Asystentka stomatologiczna
Betoniarz-zbrojarz
Blacharz
Blacharz izolacji przemysłowych
Blacharz samochodowy
Cieśla
Cukiernik
Dekarz
Drukarz
Elektromechanik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektronik
Elektryk
Florysta
Fotograf
Fryzjer
Garbarz skór
Górnik eksploatacji otworowej
Górnik eksploatacji podziemnej
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
Higienistka stomatologiczna
Introligator
Jeździec
Kaletnik
Kamieniarz
Kelner
Kierowca mechanik
Kominiarz
Koszykarz-plecionkarz
Kowal
Krawiec
Kucharz
Kuśnierz
Lakiernik
Magazynier-logistyk
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Mechanik motocyklowy
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
Mechatronik
Modelarz odlewniczy
Monter budownictwa wodnego
Monter izolacji budowlanych
Monter izolacji przemysłowych
Monter kadłubów jednostek pływających
Monter konstrukcji budowlanych
Monter nawierzchni kolejowej
Monter sieci i instalacji sanitarnych
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
Monter stolarki budowlanej
Monter systemów rurociągowych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Murarz-tynkarz
Obuwnik
Ogrodnik
Operator maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych
Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
Operator maszyn i urządzeń hutniczych
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Operator maszyn leśnych
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
Operator obrabiarek skrawających
Operator urzadzeń przemysłu ceramicznego
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
Opiekun medyczny
Opiekun osoby starszej
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca
Opiekunka środowiskowa
Optyk-mechanik
Ortoptystka
Piekarz
Pracownik pomocniczy krawca
Pracownik pomocniczy mechanika
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Pracownik pomocniczy stolarza
Pracownik pomocniczy ślusarza
Protetyk słuchu
Przetwórca ryb
Pszczelarz
Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
Rolnik
Rybak śródlądowy
Sprzedawca
Stolarz
Stroiciel fortepianów i pianin
Szkutnik
Ślusarz
Tapicer
Technik administracji
Technik agrobiznesu
Technik analityk
Technik architektury krajobrazu
Technik archiwista
Technik automatyk
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
Technik awionik
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik budownictwa wodnego
Technik budowy dróg
Technik budowy fortepianów i pianin
Technik budowy jednostek pływających
Technik ceramik
Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik dentystyczny
Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
Technik ekonomista
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik elektroenergetyk transportu szynowego
Technik elektromobilności
Technik elektronik
Technik elektroniki i informatyki medycznej
Technik elektroradiolog
Technik elektryk
Technik energetyk
Technik farmaceutyczny
Technik fotografii i multimediów
Technik garbarz
Technik gazownictwa
Technik geodeta
Technik geolog
Technik górnictwa odkrywkowego
Technik górnictwa otworowego
Technik górnictwa podziemnego
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik handlowiec
Technik hodowca koni
Technik hotelarstwa
Technik hutnik
Technik informatyk
Technik inżynierii sanitarnej
Technik inżynierii środowiska i melioracji
Technik księgarstwa
Technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności
Technik leśnik
Technik logistyk
Technik lotniskowych służb operacyjnych
Technik masażysta
Technik mechanik
Technik mechanik lotniczy
Technik mechanik okrętowy
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Technik mechatronik
Technik nawigator morski
Technik obsługi turystycznej
Technik obuwnik
Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Technik ochrony środowiska
Technik odlewnik
Technik ogrodnik
Technik optyk
Technik organizacji reklamy
Technik ortopeda
Technik papiernictwa
Technik pojazdów samochodowych
Technik pożarnictwa
Technik prac biurowych
Technik procesów drukowania
Technik procesów introligatorskich
Technik przemysłu mody
Technik przeróbki kopalin stałych
Technik przetwórstwa mleczarskiego
Technik pszczelarz
Technik rachunkowości
Technik realizacji dźwięku
Technik realizacji nagrań i nagłośnień
Technik renowacji elementów architektury
Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Technik rolnik
Technik rybactwa śródlądowego
Technik rybołówstwa morskiego
Technik spedytor
Technik sterylizacji medycznej
Technik stylista
Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
Technik technologii chemicznej
Technik technologii drewna
Technik technologii szkła
Technik technologii wyrobów skórzanych
Technik technologii żywności
Technik teleinformatyk – EE.11- zadanie z modelem „wk”- od r. szk. 2019/2020
Technik telekomunikacji
Technik transportu drogowego
Technik transportu kolejowego
Technik turystyki wiejskiej
Technik tyfloinformatyk
Technik urządzeń dźwigowych
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik usług fryzjerskich
Technik usług kosmetycznych
Technik usług pocztowych i finansowych
Technik weterynarii
Technik wiertnik
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Technik włókiennik
Technik żeglugi śródlądowej
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Terapeuta zajęciowy
Wędliniarz
Wiertacz
Zdun
Zegarmistrz
Złotnik-jubiler

Wyposażenie ośrodków

Rok szkolny 2019/2020

AU.01 Wykonywanie prostych zabiegów fryzjerskich
AU.02 Wytwarzanie prostych wyrobów stolarskich
AU.03 Projektowanie i wytwarzanie prostych wyrobów odzieżowych
AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego
AU.05 Wytwarzanie wyrobów ze szkła
AU.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego
AU.07 Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych
AU.08 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
AU.09 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych
AU.10 Wytwarzanie obuwia
AU.11 Wyprawianie skór
AU.12 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
AU.13 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich
AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
AU.16 Realizacja procesów introligatorskich
AU.17 Realizacja procesów drukowania z form drukowych-fleksografia-1
AU.17 Realizacja procesów drukowania z form drukowych-fleksografia-2
AU.17 Realizacja procesów drukowania z form drukowych-offsetowe
AU.18 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych
AU.19 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich
AU.20 Prowadzenie sprzedaży
AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.22 Obsługa magazynów
AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AU.24 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
AU.25 Prowadzenie działalności handlowej
AU.26 Projektowanie fryzur
AU.27 Wykonywanie prac biurowych
AU.28 Realizacja projektów multimedialnych
AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
AU.32 Organizacja transportu
AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach
AU.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36 Prowadzenie rachunkowości
AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego
AU.38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej
AU.39 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych
AU.40 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych
AU.41 Pełnienie wachty morskiej i portowej
AU.42 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
AU.43 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej
AU.44 Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych
AU.45 Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
AU.46 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
AU.47 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
AU.48 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych
AU.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła
AU.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
AU.51 Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym
AU.52 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia
AU.53 Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór
AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
AU.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
AU.57 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych
AU.58 Przetwórstwo wytworów papierniczych
AU.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
AU.60 Wykonywanie badań analitycznych
AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
AU.63 Organizacja i prowadzenie archiwum
AU.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych
AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
AU.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
AU.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich
AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
AU.69 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego
BD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
BD.02 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych
BD.03 Wykonywanie robót kominiarskich
BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BD.06 Wykonywanie izolacji przemysłowych
BD.07 Wykonywanie izolacji budowlanych
BD.08 Wykonywanie robót dekarskich
BD.09 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych
BD.10 Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza
BD.11 Wykonywanie robót ciesielskich
BD.12 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
BD.13 Wykonywanie robót kamieniarskich
BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
BD.15 Wykonywanie robót zduńskich
BD.16 Montaż konstrukcji budowlanych
BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.19 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
BD.20 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
BD.21 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BD.23 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
BD.24 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania
BD.25 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
BD.26 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
BD.28 Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych
BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
BD.31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
EE.01 Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych
EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
EE.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.06 Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych
EE.07 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
EE.11 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi
EE.12 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego
EE.13 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych
EE.14 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych
EE.15 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
EE.16 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych
EE.17 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej
EE.18 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej
EE.19 Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
EE.20 Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych
EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
EE.23 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
EE.24 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
EE.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej
EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
EE.27 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
EE.28 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego
EE.29 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej
MG.01 Wykonywanie i naprawa elementów prostych maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.02 Montaż i obsługa prostych maszyn i urządzeń
MG.03 Eksploatacja pojazdów, maszyn i urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
MG.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
MG.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
MG.06 Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych
MG.07 Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych
MG.08 Wykonywanie prac wiertniczych
MG.09 Eksploatacja otworowa złóż
MG.10 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową
MG.11 Eksploatacja złóż podziemnych
MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
MG.13 Naprawa zegarów i zegarków
MG.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
MG.15 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych
MG.16 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MG.21 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich
MG.22 Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających
MG.23 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
MG.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
MG.25 Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy
MG.26 Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego
MG.27 Wykonywanie prac lakierniczych
MG.28 Montaż systemów rurociągowych
MG.29 Wykonywanie robót szkutniczych
MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
MG.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych
MG.32 Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
MG.33 Organizacja budowy i remontu jednostek pływających
MG.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
MG.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
MG.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych
MG.37 Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego
MG.38 Organizacja i prowadzenie procesów hutniczych
MG.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
MG.40 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż
MG.41 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową
MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu
MS.02 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
MS.03 Ochrona osób i mienia
MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych
MS.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
MS.07 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej
MS.08 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
MS.10 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki
MS.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
MS.13 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
MS.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
MS.15 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
MS.16 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu
MS.17 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi
MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
MS.19 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
MS.20 Wykonywanie działań ratowniczych
MS.21 Zarządzanie działaniami ratowniczymi
RL.01 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych
RL.02 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze
RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
RL.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
RL.06 Jeździectwo i trening koni
RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
RL.08 Ocena stanu środowiska
RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego
RL.12 Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim
RL.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
RL.14 Użytkowanie zasobów leśnych
RL.15 Organizacja prac rybackich w akwakulturze
RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
RL.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
RL.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
RL.19 Organizacja chowu i hodowli koni
RL.20 Szkolenie i użytkowanie koni
RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
RL.23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska
RL.24 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych
RL.25 Wykonywanie prac geologicznych
RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
ST.01 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich
ST.02 Realizacja nagrań
ST.03 Realizacja nagłośnień
ST.04 Montaż nagrań dźwiękowych
ST.05 Realizacja nagrań studyjnych
ST.06 Budowa fortepianów i pianin
ST.07 Naprawa fortepianów i pianin
ST.08 Strojenie fortepianów i pianin
ST.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej
TG.01 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie
TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
TG.03 Produkcja wyrobów piekarskich
TG.04 Produkcja wyrobów cukierniczych
TG.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
TG.06 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych
TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
TG.09 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
TG.10 Wykonywanie usług kelnerskich
TG.11 Organizacja usług gastronomicznych
TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
TG.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
TG.15 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
TG.18 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich
TG.XX Produkcja i dystrybucja wyrobów spożywczych
TG.YY Badanie jakości i zapewnienie bezpieczeństwa żywności

Skip to content