Deklaracje – egzamin maturalny

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023

Załącznik

Opis

Link do pobierania

1a
Deklaracja A

Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, tj. dla:

 1. ucznia 4-letniego LO (Formuła 2023)
 2. ucznia szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego LO (Formuła 2023)
 3. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2023)
 4. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2015)
 5. absolwenta 3-letniego LO (Formuła 2015)
 6. absolwenta szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO (Formuła 2015)
 7. ucznia oraz absolwenta 4-letniego technikum (Formuła 2015)
 8.  
 9. ucznia oraz absolwenta branżowej szkoły II stopnia, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum (Formuła 2015)

1b
Deklaracja B

Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, tj. dla:

 1. absolwenta LO, technikum, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)
 2. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła została zlikwidowana, (Formuła 2023)
 3. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)
 4. absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (Formuła 2015)
 5. absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie (Formuła 2015)
 6. osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (Formuła 2023 – jeżeli przystępuje do egzaminu po raz pierwszy; Formuła 2015 – jeżeli przystępuje do egzaminu po raz kolejny)
 7.  
 8. osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (Formuła 2015)

1c
Deklaracja C

Deklaracja dla zdającego – obywatela Ukrainy, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej (ukończonej w Polsce)

Zasady zgłaszania się na egzamin maturalny absolwentów szkół zlikwidowanych lub przekształconych oraz absolwentów liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na podstawie egzaminów eksternistycznych

Na egzamin maturalny w 2023 r. do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie zgłaszają się następujące osoby:

 • absolwenci szkół zlikwidowanych lub przekształconych
 • absolwenci, którzy ukończyli szkołę średnią przed 2005 r. wyłącznie w przypadku, kiedy szkoła została zlikwidowana
 • absolwenci szkół za granicą posiadający dokument wydany przez te szkoły, który nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce
 • osoby, które ukończyły lub w sesji zimowej 2023 r. zamierzają ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych i które zamieszkują na stałe na terenie województwa śląskiego

W tym celu należy do 7 lutego 2023 r. przesłać pocztą na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno

następujące dokumenty:

 • Załącznik 1b: Deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 r. (Deklaracja B)
 • uwierzytelnioną notarialnie kopię świadectwa ukończenia szkoły
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu świadectwa).

Dokumenty można dostarczyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej osobiście (wówczas z dostarczonego oryginału świadectwa ukończenia szkoły zostanie sporządzona na miejscu jego kopia). 

Skip to content