Harmonogram, komunikaty i informacje – egzamin maturalny

Rok szkolny 2023/2024

  • Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r.
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 r. – wszystkie ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej
  • Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej
  • Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024 r.
  • Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 r.
  • Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2024 r.

  • Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024 r.
  • Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024
  • Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej na podstawie Art. 21 ust. 3 oraz Art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uprawniających do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności uprawniających do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół ponadpodstawowych na podstawie art. 132 Ustawy – Prawo oświatowe
Skip to content