Formuła 2012

image_pdf

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – FORMUŁA 2012


Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:

  • uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników,
  • uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,
  • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
  • osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych,
  • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które:
ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową
oraz
co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały, w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. Informacje dotyczące egzaminu zawodowego eksternistycznego znajdują się w zakładce: Egzaminy eksternistyczne zawodowe

Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed ustaloną z dyrektorem Komisji Centralnej datą rozpoczęcia egzaminu.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego
albo
z wykorzystaniem wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego.

ZGŁASZANIE SIĘ KANDYDATÓW DO EGZAMINU
 

       Deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin) według zamieszczonych na stronie Internetowej komisji wzorów składają:

·         Uczeń / słuchacz / absolwent szkoły

·         Absolwent zlikwidowanej szkoły/osoba posiadająca świadectwo uzyskane za granicą

·         Uczestnik KKZ / osoba, która ukończyła KKZ

·         Osoba dorosła/ekstern

Zgodnie z paragrafem 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

1.       Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza.

2.       Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły albo likwidacji w szkole kształcenia w danym zawodzie, absolwent składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego absolwenta. Do deklaracji absolwent dołącza świadectwo ukończenia szkoły.

3.       Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, bezpośrednio po jego ukończeniu składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu tego kursu.

4.       Osoba uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego, składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba ta przedkłada podmiotowi prowadzącemu ten kurs niezwłocznie po jego ukończeniu.

5.       Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie złożyła deklaracji podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy zgodnie z ust. 3 albo 4, oraz osoba, która ponownie przystępuje do egzaminu zawodowego, składają deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

6.       Osoba dorosła, która jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, o której mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

7.       Osoba przystępująca do eksternistycznego egzaminu zawodowego składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

8.       Osoba:

1)      która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

2)      która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie, o których mowa w art. 93 ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty,

3)      której wykształcenie zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie zostało potwierdzone zgodnie z art. 93a ustawy o systemie oświaty,

4)      która posiada świadectwo szkolne uzyskane za granicą uznane za równorzędne świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej w drodze nostryfikacji, o której mowa w art. 93 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 marca 2015 r.

– składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, a jeżeli posiada ona miejsce zamieszkania za granicą – dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na ostatnie miejsce jej zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9.       Uczeń, absolwent, osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, i osoba, o której mowa w ust. 8, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

10.     Osoba, o której mowa w ust. 6, składa deklarację wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu zawodowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w terminie określonym dla złożenia tego wniosku.

11.     Osoba, o której mowa w ust. 7, składa deklarację wraz z wnioskiem o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, w terminie określonym dla złożenia tego wniosku.

12.    W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzo ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Zdający chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. Zgodnie z § 5. 1. Zaświadczenie o stanie zdrowia, zdający dołącza do:

1) deklaracji – w przypadku ucznia, absolwenta i osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy;

2) wniosku o dopuszczenie do egzaminu zawodowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w przypadku osoby dorosłej, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych;

3) wniosku o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o systemie oświaty– w przypadku osoby przystępującej do eksternistycznego egzaminu zawodowego.

Podstawa prawna- do pobrania rozporządzenie w formacie pdf

Skip to content