Egzaminy eksternistyczne – opłaty

OPŁATA ZA EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY OGÓLNOKSZTAŁCĄCY

OPŁATA ZA EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY ZAWODOWY

Zwolnienie z opłat

Osoba ubiegająca się o zwolnienie z opłaty za egzaminy eksternistyczne w całości lub w części wynoszącej 50% powinna przesłać do OKE w Jaworznie:

  1. Wniosek o zwolnienie z opłat, Oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających  we wspólnym gospodarstwie domowym.
  2. Oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Takiego oświadczenia nie przesyłają osoby, które we wniosku o zwolnienie oświadczyły, że są osobami samotnie gospodarującymi.
  3. Wszystkie zaświadczenia potwierdzające wysokość osiąganych dochodów netto lub zaświadczenia z Urzędu Pracy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – dotyczy wnioskodawcy i członków jego rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

UWAGA: składający wniosek, który jest osobą bezrobotną, ale pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, do wniosku o zwolnienie z opłat dołącza zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny.

TERMIN PRZESYŁANIA WNIOSKÓW O ZWOLNIENIE Z OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW – KSZTAŁCENIE OGÓLNE:

  • Sesja zimowa (luty) – nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego sesję
  • Sesja jesienna (październik) – nie później niż do 31 sierpnia bieżącego roku

TERMIN PRZESYŁANIA WNIOSKÓW O ZWOLNIENIE Z OPŁAT I POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW – EGZAMIN ZAWODOWY:

  • Nie później niż na 30 dni przed terminem sesji egzaminacyjnej

Uwaga! Od 1 stycznia 2022 obowiązują nowe kryteria:

INFORMACJA O KRYTERIACH ZWALNIANIA Z OPŁAT [KRYTERIA].ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej [ TREŚĆ ]

Skip to content