Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie www.oke.jaworzno.pl

Dane teleadresowe

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

ul. Mickiewicza 4

43-600 Jaworzno 

Telefon: +48 32 784 16 00

Data publikacji strony internetowej:

2001-05-31

Data ostatniej dużej aktualizacji:

2020-04-15

Strona internetowa www.oke.jaworzno.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Zespołem Informatyków, adres poczty elektronicznej: oi@oke.jaworzno.pl, lub za pomocą dostępnego na stronie formularza kontaktowego. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 784 16 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze: Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ul. Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno 

Dojazd do siedziby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie – ul. Mickiewicza 4 

W odległości ok. 150 metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się przystanek PKM – Centrum 

Ulica: Grunwaldzka, przystanek: Centrum 

Linie: 303, 304, 305, 306, 307, 313, 324, 329, 321, 350, 369, 370, 372, 373, 374, A, E, J, N1, N2, S 

W odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się przystanek PKM – Centrum 

Ulica: Grunwaldzka, przystanek: Centrum Linie: 303, 305, 306, 307, 313, 314, 319,  321, 326, 350, 368, 369, 370, 372, 373, 374, A, E, J, N2, S 

W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazanych są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe. 

Dostępność wejścia 

Do budynku prowadzi jedno wejście główne ogólnodostępne znajdujące się przy ul. Mickiewicza 4. Wejście jest dostępne w godzinach pracy urzędu. W przypadku niemożności dotarcia niepełnosprawnego interesanta do właściwej komórki urzędu, przy drzwiach głównych po lewej stronie znajduje się przycisk informujący pracownika urzędu o konieczności zejścia na parter i potrzebie obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Dodatkowo pracownicy kancelarii poosiadają podgląd wejścia głównego. 

Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dalsze wejście zabezpieczone jest szklanymi drzwiami zamykanymi zamkiem elektronicznym. 

Z  uwagi na spory ruch, należy zachować szczególną ostrożność. Ze względu na lokalizację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie (ścisłe centrum), urząd nie posiada parkingu ogólnie dostępnego.  

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol na parterze przy wejściu głównym. W budynku nie ma windy. 

Dostępność toalet

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest  przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Utrudnienia 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/ niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Skip to content