Deklaracja dostępności serwisu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Deklaracja dostępności serwisu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej oke.jaworzno.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego oke.jaworzno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2001.05.31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.10.26.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023.03.31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Przemysław Cywiński, adres poczty elektronicznej oi@oke.jaworzno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 784 16 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, ul. Adama Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno

Sposoby dojazdu:

Budynek OKE znajduje się w Śródmieściu, w ścisłym centrum miasta Jaworzna.

W odległości ok. 150 metrów od wejścia głównego do budynku znajduje się przystanek PKM w Jaworznie – Centrum

Ulica: Grunwaldzka, przystanek: Centrum (519)

Linie: 303, 304, 305, 307, 314, 319, 344, 350, 369, 370, 372, 373, 374, A, E, J, N1, S

W odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się przystanek PKM w Jaworznie – Centrum

Ulica: Grunwaldzka, przystanek: Centrum (42)

Linie: 303, 305, 307, 313, 314, 319, 326, 344, 350, 369, 370, 372, 373, 374, A, E, J, S

Na liniach kursują pojazdy niskopodłogowe.

W odległości ok. 50 metrów od wejścia głównego do budynku znajduje się całodobowy parking publiczny MCIT z wjazdami od strony ul. Mickiewicza i od strony ul. Królowej Jadwigi posiadający 6 miejsc dla niepełnosprawnych.

OKE posiada wewnętrzny parking. Miejsca parkingowe są przeznaczone wyłącznie dla wyznaczonych pracowników, dwa z nich są oznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku prowadzi  wejście główne ogólnodostępne znajdujące się przy  ul. Mickiewicza 4. Jest otwarte w godzinach pracy urzędu, tj. od 07.30 do 15.30.
Przy drzwiach głównych po lewej stronie znajduje się dzwonek, informujący pracownika o konieczności zejścia i potrzebie obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Wszystkich interesantów przyjmuje się wyłącznie na parterze.

Osoby na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z drugiego wejścia od strony ulicy Mickiewicza i wjechać na parter. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Wyposażony jest w interkom. Dalsze przejście zabezpieczone jest szklanymi drzwiami zamykanymi zamkiem elektronicznym.

Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W komisji nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/ niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Skip to content