Deklaracja dostępności serwisu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: bip.oke.jaworzno.pl oraz oke.jaworzno.pl.

Data publikacji strony internetowej:
bip.oke.jaworzno.pl – 31.10.2012 r.
oke.jaworzno.pl – 31.10.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:
bip.oke.jaworzno.pl – 30.10.2020 r.
oke.jaworzno.pl – 30.10.2020 r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
bip.oke.jaworzno.pl – 20.09.2023 r.
oke.jaworzno.pl – 20.09.2023 r.

OKE w Jaworznie oświadcza, że jej strony internetowe są w pełni zgodne z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia:  30.10.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Okręgową komisję Egzaminacyjną w Jaworznie w zakresie spełniania warunków dostępności cyfrowej określonych w ustawie. W szczególności strony internetowe OKE zostały ocenione pod kątem:
funkcjonalności, czyli właściwości stron internetowych umożliwiającej użytkownikowi skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nie funkcji;
kompatybilności, czyli właściwości stron internetowych umożliwiającej tym stronom współpracę z możliwie największą liczbą programów, w tym z narzędziami i programami wspomagającymi osoby niepełnosprawne;
postrzegalności, czyli właściwości stron internetowych umożliwiającej ich odbiór przez użytkownika za pomocą zmysłu słuchu, wzroku lub dotyku;
zrozumiałości, czyli właściwości stron internetowych umożliwiającej użytkownikowi tych stron zrozumienie treści i sposobu ich prezentacji.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Podmiotowe strony zostały zaprojektowane tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z nich korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w publikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynach można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz “TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Bartosz Celarek. Kontakt: bcelarek@oke.jaworzno.pl, tel. 32 784 16 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej – Wniosek o zapewnieniu dostępności.

Za rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej serwisów bip.oke.jaworzno.pl oraz oke.jaworzno.pl odpowiada Bartosz Celarek, bcelarek@oke.jaworzno.pl, tel.32 784 16 35.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Dostępność architektoniczna
Siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie mieści się w Jaworznie (43-600 Jaworzno) przy ul. Adama Mickiewicza 4.

 1. Do budynku prowadzi wejście główne ogólnodostępne znajdujące się przy ul. Mickiewicza 4. Wejście jest otwarte w godzinach pracy urzędu, tj. od 07.30 do 15.30.
 2. Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Wyposażony jest w interkom.
 3. Komisja dysponuje jedną pętlą indukcyjną.
 4. Wszystkich interesantów przyjmuje się wyłącznie na parterze.
 5. Przy drzwiach głównych po lewej stronie znajduje się dzwonek, informujący pracownika o konieczności zejścia i potrzebie obsługi interesanta w dogodny dla jego potrzeb sposób (np. osoby niewidome, słabowidzące, osoby na wózkach inwalidzkich).
 6. Osoby na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z wejścia przez parking wewnętrzny OKE w Jaworznie i wjechać do budynku platformą przyschodową. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
 7. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/ niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma windy.
 10. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W odległości ok. 50 metrów od wejścia głównego do budynku znajduje się całodobowy parking publiczny MCIT z wjazdami od strony ul. Mickiewicza i od strony ul. Królowej Jadwigi posiadający 6 miejsc dla niepełnosprawnych.

OKE posiada wewnętrzny parking. Miejsca parkingowe są przeznaczone wyłącznie dla wyznaczonych pracowników, dwa z nich są oznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Sposoby dojazdu:
Budynek OKE znajduje się w śródmieściu, w ścisłym centrum miasta Jaworzna.
W odległości ok. 150 metrów od wejścia głównego do budynku znajduje się przystanek PKM w Jaworznie – Centrum
ulica: Grunwaldzka, przystanek: Centrum (519)
linie: 303, 304, 305, 307, 314, 319, 344, 350, 369, 370, 372, 373, 374, A, E, J, N1, S
W odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się przystanek PKM w Jaworznie – Centrum
ulica: Grunwaldzka, przystanek: Centrum (42)
linie: 303, 305, 307, 313, 314, 319, 326, 344, 350, 369, 370, 372, 373, 374, A, E, J, S
Na liniach kursują pojazdy niskopodłogowe.

Skip to content