Duplikaty i wymiana dokumentów

WYMIANA DOKUMENTÓW

W przypadku błędu na zaświadczeniach, świadectwach lub dyplomach należy wystąpić do OKE z wnioskiem o wymianę dokumentu. Do wniosku należy dołączyć dokument/dokumenty podlegające wymianie oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego poprawne dane osobowe (odpis skrócony aktu urodzenia, zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL, itp.).

WYSTAWIANIE DUPLIKATÓW

Przypominamy Państwu, że duplikaty wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia) – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2023 r., poz. 1120) – § 61 ust. 1.

W przypadku utraty oryginału:

 • zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • świadectw dojrzałości wydanych od 2005 roku oraz wydanych w roku 2002 dotyczących nowej matury,
 • odpisów świadectw dojrzałości wydanych od 2005 roku oraz wydanych w roku 2002 dotyczących nowej matury,
 • aneksów do świadectw dojrzałości wydanych od 2005 roku oraz wydanych w roku 2002 dotyczących nowej matury,
 • odpisów aneksów do świadectw dojrzałości wydanych od 2005 roku oraz wydanych w roku 2002 dotyczących nowej matury,
 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów eksternistycznych,
 • świadectwa ukończenia gimnazjum na podstawie egzaminów eksternistycznych,
 • świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych,
 • świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

w celu uzyskania duplikatu w/w dokumentów należy:

 1. zwrócić się do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie z wnioskiem o wydanie duplikatu wyłącznie na zamieszczonym formularzu. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane i odesłane zostaną do wnioskodawcy w celu uzupełnienia. Dotyczy to zwłaszcza braku podpisu, braku numeru PESEL itp. Nie będą także rozpatrywane wnioski przesyłane faksem lub elektronicznie bez podpisu elektronicznego.
 2. dokonać wpłaty 26 złotych za każdy egzemplarz duplikatu na podane we wniosku konto bankowe OKE w Jaworznie, zamieszczając na dowodzie wpłaty informację o tym, jakiego dokumentu dotyczy opłata,
 3. dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania wpłaty,
 4. przesłać wniosek wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty pod wskazany we wniosku adres lub złożyć wniosek osobiście w siedzibie OKE w Jaworznie – ul. Adama Mickiewicza 4. Dokument podpisany elektronicznie można również wysłać na adres sekretariat@oke.jaworzno.pl

UWAGA

Uprzejmie informujemy Państwa, że okręgowe komisje wydają absolwentom, którzy zdali maturę, oryginał świadectwa dojrzałości i jeden odpis – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1120) – § 34 ust. 8.

OKE w Jaworznie nie wydaje zatem absolwentom szkół ponadpodstawowych żadnych dodatkowych odpisów świadectw dojrzałości ani ich kopii; nie potwierdza się również zgodności kopii z oryginałem do celów rekrutacji do szkół wyższych. W sprawie rodzaju i formy składanych przy rekrutacji dokumentów należy porozumieć się ze szkołami wyższymi, które określają wymogi dotyczące tych dokumentów.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

ul. Adama Mickiewicza 4

43-600 Jaworzno

konto w  Narodowym Banku Polskim numer konta: 48 1010 1212 0051 5122 3100 0000.

W tytule przelewu należy wpisać:

         Imię, nazwisko i nr PESEL zdającego oraz nazwę dokumentu, którego dotyczy opłata.

Skip to content