Egzamin maturalny w Formule 2023

Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

 • 1) uczniów 4-letnich liceów ogólnokształcących oraz szkół artystycznych realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2022/2023
 • 2) absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 • 3) osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:

‎Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów.

Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎. ‎

Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej ‎kształcenia ogólnego. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.‎

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 • dwóch egzaminów w części ustnej ‎
 • czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.
 • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.
 • Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. ‎

Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

W części pisemnej:‎

 • biologia (na poziomie rozszerzonym)‎
 • chemia (na poziomie rozszerzonym)‎
 • filozofia (na poziomie rozszerzonym)‎
 • fizyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 • geografia (na poziomie rozszerzonym)‎
 • historia (na poziomie rozszerzonym)‎
 • historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)‎
 • historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)‎
 • informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎
 • język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
 • matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎
 • wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

W części ustnej:‎

 • język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 • język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)‎
 • język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)‎

W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów ‎dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony.

Zgłoszenia przystąpienia do egzaminu

Aby przystąpić do egaminu należy złożyć deklarację w miejscach i terminach określonych w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egaminu w danym roku szkolnym. W przypadku zdających deklarujących ponowne przystąpienie do egzaminu należy wnieść opłatę zgodnie z zasadami określonymi w ww. informacji.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎ 

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 • niesłyszącym
 • słabosłyszącym
 • niewidomym
 • słabowidzącym
 • z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk
 • z afazją
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z chorobami przewlekłymi
 • chorym lub niesprawnym czasowo
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym
 • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • z zaburzeniami komunikacji językowej.
 • o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom)

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎

Wyniki egzaminu

 1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎‎
 2. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów oraz (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎‎
 3. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎‎
 4. Terminy udostępnienia wyników są podawane w komunikacie dyrektora CKE dotyczącym harmonogramów egzaminów.
Skip to content