Egzamin maturalny w terminie dodatkowym w 2021 r.

Egzamin dotyczy zdających, którzy z powodu przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej w terminie głównym i uzyskali zgodę Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

Egzaminy z części pisemnej zostaną przeprowadzone w dniach 1 – 16 czerwca br.,  zgodnie z harmonogramem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Część pisemna egzaminu będzie przeprowadzana w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 13 (informacje o lokalizacji).

Zdający egzamin ww. szkole zgłaszają się na egzamin z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o stanie zdrowia.
(Pobierz oświadczenie)

Zdający powinni przybyć do wskazanej szkoły w dniu egzaminu z dowodem tożsamości ze zdjęciem, najpóźniej pół godziny przed egzaminem (nie później niż o 8:30 lub 13:30).

Podczas planowania dojazdu prosimy uwzględnić ewentualne utrudnienia komunikacyjne.

Uwaga:

  • na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu (lub pióra) z czarnym tuszem (atramentem), linijki, cyrkla, kalkulatora prostego, itd. (Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać na egzaminie maturalnym)
  • na egzaminie szkoła zapewnia: Wybrane wzory matematyczne, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki,  słowniki ortograficzne, słownik poprawnej polszczyzny, … – zgodnie z Wytycznymi materiały te są zdezynfekowane
  • w czasie egzaminu szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą
  • za egzamin maturalny w terminie dodatkowym zdający nie wnoszą opłat
Wersja do druku
Skip to content