Egzaminy eksternistyczne z kształcenia ogólnego

Warunki dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych oraz warunki i tryb przeprowadzenia egzaminów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. 2019, poz. 1717).

Egzaminy eksternistyczne przeznaczone są dla osób dorosłych, które decydują się na samodzielne przygotowanie do egzaminów.

Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym programie nauczania przeprowadza się (Art. 272 ust. 1-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60):

 • od 1 października 2019 r. dla ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych,
 • do 31 października 2019 r. dla gimnazjum dla dorosłych,
 • do 28 lutego 2023 r. dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
 • od 1 października 2023 r. dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego przeprowadza się (Art. 272 ust. 6-8 ww. ustawy):

 • do 29 lutego 2020 r. dla zasadniczej szkoły zawodowej,
 • od 1 października 2020 r. dla branżowej szkoły I stopnia,
 • od 1 października 2022 r. dla branżowej szkoły II stopnia.

Szczegółowe informacje na temat formuły i wymagań egzaminów eksternistycznych, a także przykładowe zadania egzaminacyjne znajdują się w Informatorach (zobacz → INFORMATORY)

Egzaminy eksternistyczne z kształcenia ogólnego przeprowadzane są dwa razy w roku:

 • w jesiennej sesji egzaminacyjnej – od 1 do 31 października
 • w zimowej sesji egzaminacyjnej – od 1 do ostatniego dnia lutego.

Egzaminy z poszczególnych przedmiotów danego typu szkoły odbywają się w całym kraju w tym samym czasie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Miejsca przeprowadzania egzaminów w województwie śląskim wyznacza dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Egzaminy eksternistyczne z kształcenia ogólnego mają formę pisemną.

W arkuszu egzaminacyjnym zdający rozwiązuje zadania różnego typu: zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, typu prawda – fałsz, na dobieranie) oraz zadania otwarte (zadania z luką, krótkiej odpowiedzi, zdania rozszerzonej odpowiedzi).

Prace egzaminacyjne zdających są sprawdzane i oceniane przez zewnętrznych egzaminatorów.

Zadania egzaminacyjne znajdujące się w arkuszach egzaminacyjnych są oceniane w skali punktowej. 

Liczbę punktów uzyskanych na egzaminie z danych zajęć edukacyjnych przelicza się na stopnie szkolne w następujący sposób:

stopień celujący (6) – od 93% do 100% punktów,

stopień bardzo dobry (5) – od 78% do 92%  punktów,

stopień dobry (4) – od 62% do 77% punktów,

stopień dostateczny (3) –  od 46% do 61% punktów,

stopień dopuszczający (2) – od  30% do 45% punktów,

stopień niedostateczny (1) – poniżej 30% punktów.

Aby zdać egzamin z danego przedmiotu, należy uzyskać ocenę wyższą od niedostatecznej, czyli uzyskać z egzaminu minimum 30% punktów.

A.   EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE SĄ ORGANIZOWANE I RZEPROWADZANE W NIŻEJ OPISANY SPOSÓB

1. ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

Do OKE w Jaworznie należy przesłać wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych wraz z oryginałem lub duplikatem świadectwa ukończenia szkoły nie później niż na 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej.

Terminy przesłania wniosku i załączników

na sesję zimową w lutym następnego roku na sesję jesienną w październiku danego roku
nie później niż do 30 listopada danego roku   nie później niż do 31 lipca danego roku  

2. DOPUSZCZENIE DO EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

W terminie 14 dni od otrzymania wniosku Komisja przesyła pisemną informację o rozstrzygnięciu w sprawie dopuszczenia do egzaminów i odsyła przesłane z wnioskiem świadectwo.

Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych zdaje egzaminy z zakresu wybranego typu szkoły w okresie nie dłuższym niż 3 lata (tzn. 6 kolejnych sesji egzaminacyjnych), licząc od daty pierwszej sesji egzaminacyjnej.

uzasadnionych przypadkach osoba zdająca może ubiegać się o przedłużenie okresu zdawania egzaminów o kolejne 2 sesje. Wówczas składa Wniosek o przedłużenie okresu zdawania egzaminów (w zakładce Wnioski i druki).

Osoba, która nie zdała wszystkich egzaminów eksternistycznych z zakresu wybranego typu szkoły
w przewidzianym okresie ma prawo ponownie ubiegać się o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych. W tym celu przesyła do OKE w Jaworznie:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • wniosek o zaliczenie zdanych egzaminów (w zakładce Wnioski i druki).

Dyrektor OKE w Jaworznie zalicza egzaminy eksternistyczne zdane w poprzednim okresie,
pod warunkiem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych w okresie nie dłuższym niż 3 lata od upływu okresu zdawania tych egzaminów.

3. ZŁOŻENIE DEKLARACJI I OPŁATY ZA EGZAMINY

Osoba dopuszczona do egzaminu, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej składa dyrektorowi OKE:

 • deklarację zawierającą wykaz zajęć edukacyjnych, z których w danej sesji egzaminacyjnej zamierza zdawać egzaminy,
 • dowód wniesienia opłaty za egzaminy z zakresu zajęć edukacyjnych, z których zamierza zdawać egzaminy w danej sesji egzaminacyjnej, a w uzasadnionych przypadkach wniosek o zwolnienie z opłaty (zobacz → OPŁATY).

4. POWIADOMIENIE O TERMINIE I MIEJSCU EGZAMINÓW

Harmonogram przeprowadzania egzaminów ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 30 dni przed rozpoczęciem sesji na stronie internetowej CKE – www.cke.gov.pl. Komunikat ten jest również dostępny na stronie głównej www.oke.jaworzno.pl  i zakładce Komunikaty.

Komunikat o miejscach przeprowadzania egzaminów w województwie śląskim zamieszcza na stronie głównej www.oke.jaworzno.pl  i w zakładce Komunikaty dyrektor OKE w Jaworznie nie później niż na 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji

OKE w Jaworznie przesyła pisemną informację do zdającego o terminie i miejscu zdawania egzaminów eksternistycznych kształcenia ogólnego przed każdą sesją egzaminacyjną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie.

5. PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW

Zdający zgłasza się na egzamin w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora OKE w Jaworznie. Przynosi ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z nr PESEL i zdjęciem.

Do sali egzaminacyjnej zdający wnoszą jedynie długopis (pióro) z czarnym atramentem oraz przybory i materiały wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie informacji o materiałach o przyborach, z których mogą korzystać osoby  zdające egzaminy eksternistyczne.
Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

Zdający w terminie do 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu eksternistycznego z danych zajęć, może  zgłosić zastrzeżenia do dyrektora OKE w Jaworznie, jeśli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia. Dyrektor OKE w Jaworznie  rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni  od ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

6. WYDANIE WYNIKÓW I ŚWIADECTW

Zdający otrzymuje pisemną informację o wynikach egzaminów po każdej sesji egzaminacyjnej: w marcu – po sesji zimowej, w listopadzie – po sesji jesiennej.

Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania szkoły danego typu dla dorosłych otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły danego typu, wydane przez OKE w Jaworznie.

Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia, szkoły branżowej II stopnia otrzymuje zaświadczenie, wydane przez OKE w Jaworznie.

Świadectwa i zaświadczenia wysyłane są pocztą – przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej lub odpowiednio szkoły branżowej I lub II stopnia należy zdać egzaminy z zajęć edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ww. szkół oraz zdać egzaminy zawodowe potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie.

B. EGZAMINY Z POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SZKÓŁ

OŚMIOLETNIA SZKOŁA PODSTAWOWA

Do egzaminów dopuszcza się osobę, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej albo sześcioletniej szkoły podstawowej albo ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową.

Zdawane przedmioty:

 • Język polski
 • Język obcy (jeden z podanych):
  • j. angielski
  • j. rosyjski
  • j. niemiecki
  • j. francuski
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Geografia
 • Historia
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Wiedza o społeczeństwie

Czas trwania każdego egzaminu

120 minut (za wyjątkiem języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut)

1. Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminów

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji  – dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o zdawanie egzaminów w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (patrz → DOSTOSOWANIA)

Terminy przesłania wniosku i załączników

na sesję zimową w lutym następnego roku:

nie później niż do 30 listopada danego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku:

nie później niż do 31 lipca danego roku

2. Złożenie deklaracji i opłaty za egzaminy

Osoba dopuszczona do egzaminu przesyła do OKE w Jaworznie następujące dokumenty:

 • Deklarację przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu szkoły podstawowej (załącznik 2.2),
 • Dowód wniesienia opłaty z poszczególnych zajęć, a w uzasadnionych przypadkach wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z załącznikami (patrz →  OPŁATY).

Terminy przesłania deklaracji i dowodu wniesienia opłaty

na sesję zimową w lutym następnego roku:

nie później niż do 31 grudnia danego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku:

nie później niż do 31 sierpnia danego roku 

Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowych dla dorosłych wydane przez OKE w Jaworznie.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

Do egzaminów dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.

Zdawane przedmioty:

 • Język polski
 • Język obcy (jeden z podanych):
  • j. angielski
  • j. rosyjski
  • j. niemiecki
  • j. francuski
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Geografia
 • Historia
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Wiedza o społeczeństwie

Czas trwania każdego egzaminu

Język polski 150 minut
pozostałe przedmioty
120 minut

1. Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminów

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji  – dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o zdawanie egzaminów w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (patrz → DOSTOSOWANIA)

Terminy przesłania wniosku i załączników

na sesję zimową w lutym następnego roku

nie później niż do 30 listopada danego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

nie później niż do 31 lipca danego roku

2. Złożenie deklaracji i opłaty za egzaminy

Osoba dopuszczona do egzaminu przesyła do OKE w Jaworznie następujące dokumenty:

 • Deklarację przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu liceum ogólnokształcącego (załącznik 2.2),
 • Dowód wniesienia opłaty z poszczególnych zajęć, a w uzasadnionych przypadkach wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z załącznikami (patrz →  OPŁATY).

Terminy przesłania deklaracji i dowodu wniesienia opłaty

na sesję zimową w lutym następnego roku

nie później niż do 31 grudnia danego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

nie później niż do 31 sierpnia danego roku

Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wydane przez OKE w Jaworznie.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

Do egzaminów z zajęć określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia dopuszcza się osobę, która ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.

Egzaminy przeprowadza się:

 • od sesji jesiennej 2020 r. dla absolwentów gimnazjum,
 • od sesji jesiennej 2022 r. dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.

EGZAMINY Z ZAJĘĆ OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA  BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Zdawane przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język polski
 • Język obcy (jeden z podanych):
  • j. angielski
  • j. rosyjski
  • j. niemiecki
  • j. francuski
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Geografia
 • Historia
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Wiedza o społeczeństwie

Czas trwania każdego egzaminu: Język polski 150 minut, pozostałe przedmioty 120 minut. wszystkie egzaminy mają formę pisemną 

1. Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminów kształcenia ogólnego

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych
 • Oryginał świadectwa ukończenia  gimnazjum
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji  – dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o zdawanie egzaminów w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (patrz → DOSTOSOWANIA).

Terminy przesłania wniosku i załączników

na sesję zimową w lutym następnego roku:

nie później niż do 30 listopada danego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku:

nie później niż do 31 lipca danego roku

2. Złożenie deklaracji i opłaty za egzaminy

Osoba dopuszczona do egzaminu przesyła do OKE w Jaworznie następujące dokumenty:

 • Deklarację przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia
 • Dowód wniesienia opłaty z poszczególnych zajęć, a w uzasadnionych przypadkach wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z załącznikami (patrz →  OPŁATY).

Terminy przesłania deklaracji i dowodu wniesienia opłaty

na sesję zimową w lutym następnego roku

nie później niż do 31 grudnia danego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

nie później niż do 31 sierpnia danego roku 

Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymuje zaświadczenie wydane przez OKE w Jaworznie.

EGZAMINY Z ZAJĘĆ OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA  BRANŻOWEJ SZKOŁY  I STOPNIA

Zdawane przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język polski
 • Język obcy (jeden z podanych):
  • j. angielski
  • j. rosyjski
  • j. niemiecki
  • j. francuski
 • Historia
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Wiedza o społeczeństwie
 • oraz Dwa zajęcia wybrane spośród następujących zajęć:
  • biologia, 
  • geografia,  
  • chemia, 
  • fizyka.

Czas trwania każdego egzaminu: Język polski 150 minut, pozostałe przedmioty 120 minut. Wszystkie egzaminy mają formę pisemną 

1. Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminów kształcenia ogólnego

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych
 • Oryginał świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji  – dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o zdawanie egzaminów w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (patrz → DOSTOSOWANIA).

Terminy przesłania wniosku i załączników

na sesję zimową w lutym następnego roku:

nie później niż do 30 listopada danego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku:

 nie później niż do 31 lipca danego roku

2. Złożenie deklaracji i opłaty za egzaminy

Osoba dopuszczona do egzaminu przesyła do OKE w Jaworznie następujące dokumenty:

 • Deklarację przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia
 • Dowód wniesienia opłaty z poszczególnych zajęć, a w uzasadnionych przypadkach wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z załącznikami (patrz →  OPŁATY).

Terminy przesłania deklaracji i dowodu wniesienia opłaty

na sesję zimową w lutym następnego roku:

nie później niż do 31 grudnia danego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

nie później niż do 31 sierpnia danego roku

Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymuje zaświadczenie wydane przez OKE w Jaworznie.

EGZAMINY Z ZAJĘĆ OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA  BRANŻOWEJ SZKOŁY  II STOPNIA :

Egzaminy przeprowadza się:

 • od sesji jesiennej 2022 r. dla absolwentów gimnazjum,
 • od sesji jesiennej 2024 r. dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.

Zdawane przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Język polski
 • Język obcy (jeden z podanych):
  • j. angielski
  • j. rosyjski
  • j. niemiecki
  • j. francuski
 • Informatyka
 • Matematyka
 • oraz Wiedza o społeczeństwie* dla osób, które realizowały ramowy plan nauczania branżowej szkoły I stopnia  przeznaczony dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

Czas trwania każdego egzaminu: Język polski 150 minut, pozostałe przedmioty 120 minut. Wszystkie egzaminy mają formę pisemną 

1. Złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminów kształcenia ogólnego

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych
 • Oryginał świadectwa szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej.
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji  – dotyczy wyłącznie osób ubiegających się o zdawanie egzaminów w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności (patrz → DOSTOSOWANIA).

Terminy przesłania wniosku i załączników

na sesję zimową w lutym następnego roku

nie później niż do 30 listopada danego roku

na sesję jesienną w październiku danego roku

nie później niż do 31 lipca danego roku 

2. Złożenie deklaracji i opłaty za egzaminy

Osoba dopuszczona do egzaminu przesyła do OKE w Jaworznie następujące dokumenty:

 • Deklarację przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia
 • Dowód wniesienia opłaty z poszczególnych zajęć, a w uzasadnionych przypadkach wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z załącznikami (patrz →  OPŁATY).

Terminy przesłania deklaracji i dowodu wniesienia opłaty

na sesję zimową w lutym następnego roku:

nie później niż do 31 grudnia danego roku 

na sesję jesienną w październiku danego roku:

nie później niż do 31 sierpnia danego roku 

Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne z kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej II stopnia ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymuje zaświadczenie wydane przez OKE w Jaworznie.

Skip to content